lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan bygge- og delesaksbehandling oppmåling og eierseksjonering

 1. GEBYRFORSKRIFT
 2. Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
  1. § 1-1 Betalingsplikt
  2. § 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt
  3. § 1-3 Gebyrene i regulativet
  4. § 1-4 Medgått tid
  5. § 1-5 Tilbaketrekking av søknad
  6. § 1-6 Avslag
  7. § 1-7 Klage
  8. § 1-8 Urimelig gebyr
  9. § 1-9 Definisjoner og forklaringer
 3. Kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. § 2-1 Generelt
  2. § 2-2 Faktureringstidspunkt
  3. § 2-3 Timepris
 4. Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. § 3-1 Generelt
  2. § 3-2 Gebyrberegning
  3. § 3-3 Tilsyn
  4. § 3-4 Ulovlig byggearbeid
  5. § 3-5 Timepris
  6. § 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
  7. § 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g
 5. Kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. § 4-1 Generelt
  2. § 4-2 Timepris
  3. § 4-3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 6. Kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. § 5-1 Generelt
 7. Kapittel 6 – Refusjon
  1. § 6-1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 8. Kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. § 7-1 Generelt
 9. GEBYRREGULATIV
 10. Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. 2.4.1 Timepris for merarbeid
  2. 2.4.2 Planinitiativ
  3. 2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
  4. 2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
  5. 2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
  6. 2.4.6 Trekk av søknad
 11. Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. 3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1
  2. 3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4
  3. 3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3
  4. 3.11 Diverse tiltak
  5. 3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19
  6. 3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d
  7. 3.14 Søknad om endring av tillatelse
  8. 3.15 Riving, pbl § 20-1 e
  9. 3.16 Ansvarsretter og ferdigattest
  10. 3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m
  11. 3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.
  12. 3.19 Rabatter – grønt gebyr
 12. Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. 4.4 Generelt
  2. 4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
  3. 4.6 Etablering av anleggseiendom
  4. 4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  5. 4.8 Grensejustering
  6. 4.9 Arealoverføring for anleggseiendom
  7. 4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
  8. 4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
  9. 4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
 13. Gebyrregulativ kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. 5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
 14. Gebyrregulativ kapittel 6 – Refusjon
  1. 6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
 15. Gebyrregulativ kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. 7.2 Gebyr for jordlovs- og konsesjonsbehandling

Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling

3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1

Forhåndskonferanse
3.8.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.8.1.1 § 21-1 Forhåndskonferanse 5 700 kr

3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4

Mindre tiltak

Mindre tiltak
3.9.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.9.1.1 § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK §3-1 a og c.) tilbygg 0 - 50 m2 og bruksendring tilleggsdel/hoveddel 6 800 kr
3.9.1.2 §20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK § 3-1 b.) frittliggende 0 - 50 m2 8 900 kr
3.9.1.3 § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 51 - 70 m2 10 500 kr
3.9.1.4 § 20-4 b. Alminnelig driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 8 900 kr
3.9.1.5 § 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år 10 500 kr

 

3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3

Alle typer boligbygg (inkl. fritidshus) maks. gebyr kr 500.000,-

Alle typer boligbygg (inkl. fritidshus) maks. gebyr kr 500.000,-
3.10.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.10.1.1 For bygg med én boenhet 32 400 kr
3.10.1.2 Tillegg pr. boenhet 15 700 kr
3.10.1.3 Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet 15 700 kr
3.10.1.4 Til- og påbygg/ombygging < 50 m2 9 400 kr
3.10.1.5 Til- og påbygg/ ombygging > 50 m2 12 600 kr

 

Alle andre tiltak på boligeiendom / fritidseiendom

Alle andre tiltak på boligeiendom / fritidseiendom
3.10.2 Beskrivelse Pris Merknad
3.10.2.1 Større garasjer etc. > 70 m2. Maks gebyr kr 500 000 18 300 kr
3.10.2.2 Murer/levegger/brygger/ basseng / fasadeendring etc. 6 800 kr
3.10.2.3 Rehabilitering av pipe o.l. (inkl. ferdigattest) 2 700 kr

Alle andre bygg / næringsbygg, til- og påbygg, min. gebyr kr 15.000,-, maks. gebyr kr 500.000,-

Alle andre bygg / næringsbygg, til- og påbygg, min. gebyr kr 15.000,-, maks. gebyr kr 500.000,-
3.10.3 Beskrivelse Pris Merknad
3.10.3.1 til- og påbygg for de første 0 - 100 m2 BRA 210 kr
3.10.3.2 For de neste m2 per m2 BRA 55 kr
3.10.3.3 Parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o.l. Bygningstype: 231-249;421-439 50 % reduksjon
3.10.3.4 Ombygging 50 % reduksjon

Igangsettingstillatelser

Igangsettingstillatelser
3.10.4 Beskrivelse Pris Merknad
3.10.4.1 For hver igangsettingstillatelse (IG) 6 300 kr

3.11 Diverse tiltak

Diverse tiltak
3.11.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.11.1.1 Bygn. tekn. installasjoner og VA-anlegg, (pbl § 20-1 a og f) 9 400 kr
3.11.1.2 Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl § 20-1 k) 9 400 kr
3.11.1.3 Trafikk-/samf.anlegg (VA,veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl § 20-1 l) 12 600 kr
3.11.1.4 Skilt / reklame 6 300 kr

3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19

Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift

Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift
3.12.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.12.1.2 Dispensasjon for plan / plankrav / byggeforbud etter § 1-8 og uttalekrav fra andre myndigheter 20 400 kr
3.12.1.3 Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav, etc. 13 100 kr
3.12.1.4 Dispensasjon fra planer som mangler eller med uklar grad av utnytting - for mindre tiltak i boligområder 13 100 kr
3.12.1.5 Fravik fra teknisk forskrift 16 200 kr
3.12.1.6 § 11 kommuneplanens arealdel – byggegrense mot uregulert kommunal veg 3 200 kr

3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d

Bruksendring - Gebyr for ombygging kommer i tillegg

Bruksendring - Gebyr for ombygging kommer i tillegg
3.13.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.13.1.2 Bruksendringer av mindre del av bolig 12 600 kr
3.13.1.3 Bruksendring hel boenhet, større bygg/næringsbygg - gjelder ikke ved totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-3 23 000 kr

3.14 Søknad om endring av tillatelse

Endring av tillatelse - Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad

Endring av tillatelse - Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad
3.14.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.14.1.1 Bolig / fritidsbygg / deling 6 800 kr
3.14.1.2 Andre bygg og anlegg 6 800 kr

3.15 Riving, pbl § 20-1 e

Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl § 20-4

Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl § 20-4
3.15.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.15.1.1 Alle bygg over 100 m2 BRA 10 500 kr

 

3.16 Ansvarsretter og ferdigattest

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett
3.16.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.16.1.1 Erklæring om ansvarsrett - selvbygger 3 700 kr

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse
3.16.2 Beskrivelse Pris Merknad
3.16.2.1 Midlertidig brukstillatelse 11 500 kr

Ferdigattest

Ferdigattest
3.16.3 Beskrivelse Pris Merknad
3.16.3.1 Ferdigattest 3 700 kr
3.16.3.2 Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 7 900 kr

3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m

Delingsaker - Gebyr for evt. dispensasjon kommer i tillegg

Delingsaker - Gebyr for evt. dispensasjon kommer i tillegg
3.17.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.17.1.1 Fradeling av tomt 9 400 kr
3.17.1.2 Tilleggsareal/Arealoverføring 6 800 kr
Retningsljnje Delingssaker utover en parsell faktureres med -50% per enhet

3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.

Pris etter medgått tid

Pris etter medgått tid
3.18.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.18.1.1 Per påbegynt time 1 700 kr

3.19 Rabatter – grønt gebyr

Oppføring av bygg etter passivhusstandard, plusshus, gjenbruk av materialer, min 50% dokumentert

Oppføring av bygg etter passivhusstandard, plusshus, gjenbruk av materialer, min 50% dokumentert
3.19.1 Beskrivelse Pris Merknad
3.19.1.1 Passivhus: Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for yrkesbygg -30 %
3.19.1.2 0-utslippshus og plusshus: Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å være ett passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget. -50 %
3.19.1.3 Etterisolering: Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for søknad som omfatter etterisolering av bygg oppført før 1980 dersom det kan dokumenteres at tiltaket utføres som anvist av av kvalifisert rådgiver -50 %
3.19.1.4 Enova-støtte: Byggesaksgebyret frafalles i sin helhet for de tiltak som er støttet av Enova, samt for evt. søknad om solcellepanel og varmepumpe -100 %