lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan bygge- og delesaksbehandling oppmåling og eierseksjonering

 1. GEBYRFORSKRIFT
 2. Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
  1. § 1-1 Betalingsplikt
  2. § 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt
  3. § 1-3 Gebyrene i regulativet
  4. § 1-4 Medgått tid
  5. § 1-5 Tilbaketrekking av søknad
  6. § 1-6 Avslag
  7. § 1-7 Klage
  8. § 1-8 Urimelig gebyr
  9. § 1-9 Definisjoner og forklaringer
 3. Kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. § 2-1 Generelt
  2. § 2-2 Faktureringstidspunkt
  3. § 2-3 Timepris
 4. Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. § 3-1 Generelt
  2. § 3-2 Gebyrberegning
  3. § 3-3 Tilsyn
  4. § 3-4 Ulovlig byggearbeid
  5. § 3-5 Timepris
  6. § 3-6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
  7. § 3-7 Søknader som vurderes etter pbl § 20-5 g
 5. Kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. § 4-1 Generelt
  2. § 4-2 Timepris
  3. § 4-3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
 6. Kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. § 5-1 Generelt
 7. Kapittel 6 – Refusjon
  1. § 6-1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
 8. Kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. § 7-1 Generelt
 9. GEBYRREGULATIV
 10. Gebyrregulativ kapittel 2 – Privat reguleringsplan
  1. 2.4.1 Timepris for merarbeid
  2. 2.4.2 Planinitiativ
  3. 2.4.3 Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, etter pbl §§ 12-10, 12-11
  4. 2.4.4 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA
  5. 2.4.5 Utfylling, endring av planforslag og forenklet planprosess
  6. 2.4.6 Trekk av søknad
 11. Gebyrregulativ kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling
  1. 3.8 Forhåndskonferanse - pbl § 21-1
  2. 3.9 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - pbl § 20-4
  3. 3.10 Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-3
  4. 3.11 Diverse tiltak
  5. 3.12 Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19
  6. 3.13 Bruksendring, pbl § 20-1 d
  7. 3.14 Søknad om endring av tillatelse
  8. 3.15 Riving, pbl § 20-1 e
  9. 3.16 Ansvarsretter og ferdigattest
  10. 3.17 Delingssaker - pbl § 20-1 m
  11. 3.18 Andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, mangelbrev mm.
  12. 3.19 Rabatter – grønt gebyr
 12. Gebyrregulativ kapittel 4 – Oppmålingsforretning
  1. 4.4 Generelt
  2. 4.5 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
  3. 4.6 Etablering av anleggseiendom
  4. 4.7 Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
  5. 4.8 Grensejustering
  6. 4.9 Arealoverføring for anleggseiendom
  7. 4.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
  8. 4.11 Påvisning / merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
  9. 4.12 Etablering av matrikkelenhet / parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
 13. Gebyrregulativ kapittel 5 – Eierseksjonering
  1. 5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
 14. Gebyrregulativ kapittel 6 – Refusjon
  1. 6.2 Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9
 15. Gebyrregulativ kapittel 7 – jordloven og konsesjon
  1. 7.2 Gebyr for jordlovs- og konsesjonsbehandling

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

§ 1-2 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonering beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen. Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd. 

§ 1-3 Gebyrene i regulativet

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

§ 1-4 Medgått tid

Arbeid som foretas ut over de angitt satseneog som medfører merarbeid faktureres etter medgått tid per påbegynte time.

§ 1-5 Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-6 Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttetdersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp.For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad.

 

§ 1-7 Klage

Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-7 om åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-8 Urimelig gebyr

Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken. Særlige tilfeller vil ikke gjelde enkeltpriser i regulativet, som eksempelvis større garasjer, men større gebyrer som er utregnet ved hjelp av en eller flere komponenter som pris per m2 eller per boenhet.

§ 1-9 Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 1. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 2. Bustad / boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 3. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 4. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning(lokale), f. eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 5. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 6. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og / eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som selvstendig eiendom.
 7. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS-3457.
 8. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom.
 9. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og / eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 10. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.
 11. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 12. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 13. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 14. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 15. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.