Eier du en verneverdig bygning?

Som eier av en verneverdig bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv. Som en del av dette kan du også få råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.

Forskjell mellom verneverdig, vernet og fredet

Hva er et verneverdig bygg? Det er et begrep som blir brukt mye om kulturminner men som kan være litt vanskelig å forstå. Verneverdig blir ofte forvekslet med vernet eller fredet men er i realiteten noe annet.

Fredet

Fredning er den strengeste formen for vern. Et kulturminne kan enten være automatisk fredet etter kulturminneloven eller fredet gjennom et eget vedtak. Når et kulturminne er fredet er det lover som styrer hvilke tiltak kan gjennomføres.

Vernet

Et vernet kulturminne har som oftest blitt vernet etter plan- og bygningsloven. I praksis vil dette si at kulturminnet blir sikret gjennom hensynssoner, bestemmelser, retningslinjer eller arealformål i enten kommuneplan eller reguleringsplan.

Verneverdig

Et verneverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. Dette er altså ingen formell vern, men en vurdering. Slike vurderinger er viktige når man skal søke tilskudd til bevaring av kulturminner.

En enkel huskeregel er: Alt som er fredet og vernet er verneverdig men ikke alt som er verneverdig er vernet eller fredet. Du kan lese mer om begrepene her

Hva kan kommunen hjelpe deg med?

Det er eierne av verneverdige bygg og anlegg som har ansvar for vedlikehold og pleie av sine kulturminner, men det er hjelp å få. Fylkeskommunen kan være behjelpelig der bygget eller anlegget er fredet mens Kommunen har ansvar for å følge opp de fleste verneverdige hus.

Du har en plan om utbedring, men hvilke endringer må du søke om?

Mange verneverdige hus er regulert etter Plan- og bygningsloven. I de tilfeller finnes det spesifikke bestemmelser for hva du som eier har lov til å gjøre. Hovedprinsippet for vedlikehold er å bevare de opprinnelige og gamle bygningsdelene og detaljene så langt det er mulig; kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling. Alle arbeider utover vanlig vedlikehold er søknadspliktige. Hva som er vanlig vedlikehold kan være vanskelig for eier å avgjøre, men prinsippet er at endringer av alle slag er søknadspliktige.

Det er også mange hus som har en anerkjent verneverdi uten å være formelt vernet. 
De kan for eksempel være nevnt i kommunens Kulturminneplan eller SEFRAK-registeret

For SEFRAK-registrerte hus og bygg som er eldre enn 1850 må verneverdien alltid vurderes grundig før det gis bygge- eller rivetillatelse.
Informasjon om hva som er søknadspliktig og annet info om byggeprosessen finner du her

Restaurering av verneverdige bygg

Verneverdige hus er som oftest eldre hus og restaurering er et viktig tema. I en rapport fra SINTEF, i oppdrag fra Riksantikvaren, ble det påvist at gjenbruk av eksisterende bygg vil være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid.

Kommunen er derfor positiv til tiltak om restaurering og kan være behjelpelig med veiledning og rådgivning. Kommunen har begrenset med ressurser knyttet til restaurering men det finnes mye god informasjon lett tilgjengelig. Dette inkluderer:

Bygg og Bevar

Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. 

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hefteserie «Gode råd» gir verdifull kunnskap om blant annet gamle vinduer, tapeter, gardiner, fargebruk, tak, yttervegger, mur, listverk og hager.

Fylkeskommunen tilbyr gratis befaring av verneverdige hus

Kulturarv har en tjeneste for eiere av eldre og verneverdige hus i Vestfold. Ved bestilling av befaring kommer en rådgiver på besøk for å se på bygningen og møte eieren. I etterkant av befaringen vil eier få tilsendt et befaringsnotat, som oppsummerer befaringen, og gir forslag til veien videre. Et befaringsnotat kan inneholde:

  • En beskrivelse om dagens situasjon og aktuelle problemstillinger.
  • Råd om materialbruk, vedlikehold og istandsetting.
  • Anbefalte tiltak, og behov for videre kompetanse.
  • Tips om aktuelle tilskuddsordninger.

På nettsiden til Vestfold fylkeskommune kan du lese mer om tilbudet og bestille gratis befaring.

Hvor kan man søke tilskudd?

Det finnes flere muligheter for eiere av verneverdige bygg og anlegg til å søke tilskudd til istandsetting. Her er de viktigste tilskuddsordningene:

Tilskudd til verneverdige hus

Les om brannvern og tett trehusbebyggelse i Holmestrand by