Avlastning i sykehjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Målsetting for tjenesten

Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

Hvem kan søke om tjenesten

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett til sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  Det er kommunen, i samarbeid med søkeren, som bestemmer hvilke tjenester som skal gis, herunder avlastning. 

Følgende vurderes:

  • Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for omsorgsyter
  • Om det er forsvarlig med avlastingstiltak i eget hjem
  • Om søker selv ønsker korttidsopphold i institusjon
  • Samtykkekompetanse vurderes

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes.

Lovverk

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d.

Egenandel

Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak.

Hvordan søke

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Vær obs på at kommunen har tre sykehjem og at plasser fordeles etter faglige vurderinger. Man er ikke garantert å få plass på det sykehjemmet som ligger nærmest bosted. 

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift.  (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret