Korttidsplass i sykehjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester.

Målsetting for tjenesten

Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for en kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester eller for utredning og vurdering.

Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til:

  • Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold.
  • Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse gis i hjemmet.
  • Personer som har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet.
  • Personer med kjent demensdiagnose der det er behov for observasjon og vurdering av bistandsbehov.
  • Utskrivingsklare fra sykehus
  • Hjemmeboende med forverret helsetilstand.

Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon.
Samtykkekompetanse vurderes.

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.

Egenandel

Det tas egenandel for korttidsopphold.

Hvordan søke

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Vær obs på at kommunen har tre sykehjem og at plasser fordeles etter faglige vurderinger. Man er ikke garantert å få plass på det sykehjemmet som ligger nærmest bosted. 

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift. (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret