Langtidsplass i sykehjem

Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov som ikke er i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.             

Dette er sykehjemmene i Holmestrand kommune.  

Målsetting med tjenesten

  • Å ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskes egenverd og livsførsel
  • Å gi samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet
  • Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne

Tjenestens innhold

Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Det aktuelle tjenesteinnhold drøftes med den enkelte beboer og pårørende ved innkomstsamtale og i oppfølgingssamtaler. Pasienten får tildelt en tjenesteansvarlig (sykepleier) som vil være pasienten og pårørendes kontaktperson. Det vil også bli tildelt en primærkontakt (helsefagarbeider).

Egenandel

Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem. Egenandelen er inntektsbasert. 

Hvordan søke

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Vær obs på at kommunen har tre sykehjem og at plasser fordeles etter faglige vurderinger. Man er ikke garantert å få plass på det sykehjemmet som ligger nærmest bosted. 

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift. (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret

Lovverk

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og § 3-2 første ledd nr 6 bokstav c.

Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge etter samtykke.

Det må foreligge dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering fra de aktuelle tjenester, dersom søker mottar andre helse- og omsorgstjenester.
Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten innhentes.