Om barneverntjenesten

Holmestrand kommune skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barneverntjenesten omfatter

  • Forebyggende barnevern – hjelpetiltak
  • Barn under omsorg – fosterhjemsplasseringer
  • Barn i institusjon – atferdsplasseringer
  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester § 1-1 til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen.

Kommunen er en del av interkommunal barnevernvakt i Vestfold. Du kan kontakte barnevernvakten ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt (Lov om barneverntjenester, § 2-2) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien slik at barnet / ungdommen og familien får det bedre.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte slik at foreldrene skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men barnevernet har også plikt til å gripe inn dersom hjelpetiltakene ikke fører til at omsorgen blir god nok.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges og iverksettes.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Staten har ansvar for å rekruttere fosterhjem og for barneverninstitusjonene. Fylkesmannen har tilsynsansvar overfor kommunalt barnevern.

Barneverntjenesten har som visjon å være en tilgjengelig og samarbeidende barneverntjeneste med barnet i fokus.