Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA skal bidra til forutsigbarhet og gi deg større frihet til å organisere egen hverdag.

Du som har omfattende bistandsbehov, skal ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hvem kan søke om BPA?

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov, kan søke om tjenesten organisert som BPA. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Det er Tjenestekontoret som fatter vedtak om tjenester. 

 • Du som har stort og langvarig behov for personlig assistanse, som er under 67 år, og har et bistandsbehov som er høyere enn 32 timer pr. uke.
 • I noen tilfeller kan det være aktuelt å organisere tjenestene som BPA når behovet er mellom 25 og 32 timer pr. uke.
 • Når behovet er under 25 timer pr. uke kan tjenestene organiseres som BPA hvis dette vurderes som mer hensiktsmessig enn tradisjonelle tjenester
 •  Foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan også ha rett til avlastning organisert som BPA

Brukerstyring

Den som er innvilget BPA, har rollen som arbeidsleder og må ivareta rollen på en forsvarlig måte.  Dersom bruker selv ikke kan være arbeidsleder, kan arbeidslederrollen ivaretas av en som kjenner brukeren godt. Dette kalles for en medarbeidsleder. 

Arbeidsleder sine oppgaver

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA-ordningen, og må følge lov- og avtaleverk. Oppgavene som arbeidsleder/medarbeidsleder lønnes ikke.

Oppgavene innebærer blant annet:

 • Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse og stillingsannonse i samråd med valgt leverandør og delta aktivt i ansettelsesprosessen
 • Delta på arbeidslederkurs
 • Planlegge tiden for assistentene innenfor vedtakets ramme, gjeldende lovverk og tariffavtaler
 • Føre regnskap over timebruk (overforbruk av timer i forhold til vedtaket er arbeidsleder sitt ansvar)
 • Utarbeide en detaljert arbeidsbeskrivelse i henhold til gjeldende vedtak, og gi assistenten nødvendig opplæring
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø
 • Gjennomføre medarbeidersamtale en gang hvert år
 • Innleie av vikarer ved sykdom
 • Helse miljø og sikkerhet (HMS)

For videre informasjon anbefales nettsiden: https://www.snakkombpa.no/

Merknader:

 • Det tas betalt for de timene som gjelder praktisk bistand i henhold til kommunens satser.
 • Pårørende ansettes som hovedregel ikke som assistenter.
 • Kommunen fører tilsyn med BPA-ordningene.

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?

 • Støttekontakt
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men det kan være hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom det er faglig forsvarlig og bruker ønsker det. Det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det er helsemessig forsvarlig. 

Les om våre tjenester i tjenestebeskrivelsene.

Hvordan søke tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistent?

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift.  (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret

Hvordan velge mellom ulike leverandører?

Holmestrand kommune har fritt brukervalg, som betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du skal motta tjenesten fra. Du kan velge tjenester fra en av de private leverandørene som har avtale med kommunen, eller du kan velge den kommunale leverandøren. Uansett hvem du velger, vil kommunen fortsatt ha ansvaret for tjenestetilbudet ditt, og følge opp kvaliteten på tjenesten.

Kontaktopplysninger:

For valg av leverandør - Ta kontakt med 

BPA-konsulent på tlf: 478 50 155

eller leder for BPA på tlf: 473 68 955