Kunngjøringer

Kunngjøringer
ProsjektlederProsjektleder for kommunen Ole Johan Bjørge

 I Holmestrand kommune bygges det ny sentrumsskole med tilhørende idrettsanlegg og uteområde som skal erstatte dagens ungdomsskole og Haga skole i Sandeområdet. Idrettsbygget blir ferdig senere enn planlagt.

Hus i Bakken som skal rives

Fire hus skal rives i Holmestrand, i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsvei. Dette arbeidet startet i uke 35.

Vei, fjell og trær som er hugget

Botneveien er nå stengt for å sikre fjellet. Dette markerer starten på bygging av ny sentrumsvei i Holmestrand by.

Endringen omfatter en økning i produksjonen av lakkerte produkter fra 60 000 tonn til 70 000 tonn per år ved lakkanlegget på Vesthøy. Bedriften søker også om å øke produksjonen av varmvalset metall fra 110 000 tonn til 140 000 tonn per år ved omsmelteverket i Weidemanns gate.

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 2500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022.

Med hjemmel i barnehageloven § 8 vedtok kommunestyret den 18. mai 2022 i sak 060/22 endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Holmestrand kommune.

Kommunestyret vedtok i møte 08.06.22 (sak 089/22) planprogram for ny kommunedelplan for klima, energi og miljø.  

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vedtok formannskapet 2. juni. Frist for å uttale seg til planforslaget er 19. august.

Bilde av bekk hvor det kun er gress langs kantene

 Vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik har fått innvilget statlige midler til å stimulere beplanting av busker og trær langs elver og bekker. Ideen er å tilby gratis busker og treplanter til grunneiere/bønder som ønsker det. Tilbudet gjelder for alle kommunene i vannområdet (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder,  Sandefjord og Larvik).

Bilde av en person i en skog

I 2022 skal det kartlegges naturtyper i deler av Holmestrand kommune. Kartleggingen skjer etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper i Norge (NiN- kartlegging). Statsforvalteren i Vestfold og Telemark leder kartlegging, som skjer etter oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Til toppen