Kunngjøringer

Kunngjøringer

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Sakene ble behandlet i Formannskapsmøte den 13. februar 2020. Fem nye veinavn ble vedtatt.

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 12.02.2020 (sak 004/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) ut til offentlig ettersyn.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Breda Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 387/12 mm. på Kjeldås i  Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Sande Eiendomsutvikling AS, for gjennomføring av reguleringsplan for Wingejordet nord i Sande (planID 201660002), vedtatt av Sande kommunestyre den 07.05.2019.

Til toppen