Kunngjøringer

Kunngjøringer
Bier flyr over blomstene

Søk tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket - i kulturlandskapet, eller til tiltak mot utslipp til vann og luft.

illustrasjon strømstøtte

 Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter nå tilskuddsordningen til frivillige lag og organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023 og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal.  Søknadsportalen er nå åpen.

Kart over området

Plan, byggesak og landbruk varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 igangsatt forenklet planprosess – i forbindelse med endringer av planID 20100004 områderegulering for Langøya og del av detaljreguleringsplan PlanID 20140027 for Sydbruddet.

Endringen omfatter en økning i produksjonen av lakkerte produkter fra 60 000 tonn til 70 000 tonn per år ved lakkanlegget på Vesthøy. Bedriften søker også om å øke produksjonen av varmvalset metall fra 110 000 tonn til 140 000 tonn per år ved omsmelteverket i Weidemanns gate.

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 2500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022.

Kart som viser planens formål

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14 varsles det om igangsatt planarbeid  - forenklet planprosess – for endring av reguleringsplan Foss-Barstad (PlanID 3019). Det varsles samtidig, i henhold til pbl § 17-4, om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.   

Forslag til ny parkeringsstrategi legges ut til høring. Innspill må sendes til kommunen innen 31. juli 2022.  

Kart som viser planens formål

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok 01.06.2022, i sak RKM-043/22, å legge forslag til detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland (planID 20210006) ut til offentlig ettersyn.  

Med hjemmel i barnehageloven § 8 vedtok kommunestyret den 18. mai 2022 i sak 060/22 endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Holmestrand kommune.

Kart som viser planens ulike formål

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.06.2022 (sak RKM-042/22) å legge forslag til Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004 ut til offentlig ettersyn.

Til toppen