Kunngjøringer

Kunngjøringer
Hummer holdes i hånden

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

Jente drikker av vannglass

Eikeren vannverk IKS har igangsatt en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren. Kartleggingen gjelder for nedslagsfeltet til Eikeren herunder områdene oppstrøms Eikeren i tidligere Hof kommune. Resultatene fra farekartleggingen legges til grunn for anbefalinger og prioriteringer av tiltak som presenteres i 2021. De største påvirkningskildene tyder på å være knyttet til avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

Til toppen