Kunngjøringer

Kunngjøringer
Klokkerjordet i Sande

Kommunen har vedtatt en områderegulering for Sande sentrum, som innebærer at fylkesvei 313 må flyttes lenger øst for å frigjøre mer plass på Klokkerjordet.

I henhold til domstolloven § 68 legges forslag ut til offentlig ettersyn i to uker, høringsperiode for Holmestrand kommune er 9. juni til 23. juni. Enhver som har innvendinger til forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Sakene ble behandlet i Formannskapsmøte den 13. februar 2020. Fem nye veinavn ble vedtatt.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

Til toppen