Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Bentsrud veinavn

 I forbindelse med utbygging på Bentsrud øst (planID 2012014) er det behov for et nytt veinavn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune som myndighet og Holmestrand kommune som utbygger, for gjennomføring av områderegulering for Sande sentrum og ny områderegulering for Sande sentrum øst (planID 20180005), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 23.04.2021.

Kommunestyret i Holmestrand vedtok i møte 23.06.2021, sak nr. KS-095/21, områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - PlanID 20180005 – sluttbehandling av ny skoletomt. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Planer

Kommunens planavdeling har for tiden redusert kapasitet 

Landbruks- og matdepartementet har 14.mai 2021 fastsatt Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen. Forskrifta trer i kraft umiddelbart.

Kart over området det skal bygges

Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Kart som viser reguleringsplanen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-11 og §12-12 vedtok kommunestyret den 14.04.2021 i KST-sak nr. KS-NH-035/21 områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) – planID20150010 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser. 

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

Til toppen