Kunngjøringer

Kunngjøringer
Bilde av bekk hvor det kun er gress langs kantene

 Vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik har fått innvilget statlige midler til å stimulere beplanting av busker og trær langs elver og bekker. Ideen er å tilby gratis busker og treplanter til grunneiere/bønder som ønsker det. Tilbudet gjelder for alle kommunene i vannområdet (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder,  Sandefjord og Larvik).

Bilde av mann med en punktert fotball i hånden

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Kart som viser planens avgrensning

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 varsles det herved at det er satt i gang arbeid med en ny detaljreguleringsplan for Alfred Engnes’ vei gnr. 440, bnr. 3, samt at det vil vurderes behovet for en eventuell utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale. Arkit Arealplan AS er engasjert av T. Sando Bygg AS til å utarbeide reguleringsplanen.  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 18.05.2022 i sak 072/22 detaljert reguleringsplan for Hanekleiva næringsområde HNP BN5.

Bilde av en person i en skog

I 2022 skal det kartlegges naturtyper i deler av Holmestrand kommune. Kartleggingen skjer etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper i Norge (NiN- kartlegging). Statsforvalteren i Vestfold og Telemark leder kartlegging, som skjer etter oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Bilde av tre personer i skogen

For å kunne selge tømmer fra egen skog må man ha en oppdatert skogbruksplan, ressursoversikt eller miljøregistrering. Skogbruksplanen er ditt viktigste verktøy for å få oversikt over verdiene i skogen din. Dette blir din samlede oversikt over skog- og miljøinformasjon på din eiendom. I tillegg er det et verktøy for planlegging av  skogbruk.

   

 

Arkitektgruppen Drammen AS varsler på ny om oppstart av planarbeid. Det vises til tidligere varsel om oppstart i oktober 2018 og juni 2019 samt til kommunestyrets vedtak av 17. desember 2021.

Kart som viser planens ulike formål

Kommunestyret vedtok i møte 09.03.2022, i sak 035/22, detaljreguleringsplan for Hvittingfossveien 29 (PlanID 20200007).  

Langøya utenfor Holmestrand by

9. april 2022 vedtok Kommunestyret ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Holmestrand kommune, og endring i forskrift om ferdselsregler for friområdene og naturreservatet på Langøya.

Ca 60 møtte på informasjonsmøtet på Biorama, og ca 20 fulgte møtet direkte

Fylkeskommunen og kommunen inviterte næringsdrivende, naboer og interesserte til et åpent informasjonsmøte om ny sentrumsvei FV3240 gjennom Holmestrand by. Møtet ble holdt 23. mars, og opptaket kan du se her.

Til toppen