Kunngjøringer

Kunngjøringer
Kart som viser planens ulike formål

Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2022, i sak 194/22 Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004.

Kart som viser skilting av stengte veier i Sande sentrum

Fra torsdag 10. november er Revåveien helt stengt forbi kornmagasinet. Det er altså ikke anledning til å kjøre der i det hele tatt. Det er lastebilforbud i Fila, gjennom hele Prestegårdsalleen og gjennom Kirkesanger Pedersens vei. Varelevering kan utføres. 

Dame med vaksine som trekkes opp

Det har lenge også vært et tilbud med gratis koronavaksinering for enkelte grupper på Apotek 1 Holmestrand og Boots apotek i Sande. Dette tilbudet opphører fra 14. november ved Apotek 1 Holmestrand, og fra 8. desember ved Boots i Sande.

Kart som viser planens omriss

I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Stasjonskvartalet, PlanID 20220005. Arbeidet utføres av plankonsulent LOF Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Sande Eiendomsutvikling AS. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. Pbl §17-4.

Kart som viser planens avgrensning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gbnr. 383/21, 389/23/0/1, 389/23/0/2, 389/9, 383/26, 383/24, 383/22 og del av 383/4 og deler av veier 463/4, 469/1.  Det varsles samtidig om utarbeiding av utbyggingsavtale mellom utbygger og Holmestrand kommune.

Kart som viser planens formål

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok i møte 12.10.2022 (sak 076/22) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Haslestad industriområde, planID 2016007, ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser planens ulike formål

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok i møte 12.10.2022 (sak RKM-077/22) å legge forslag til Detaljreguleringsplan for kollektivterminal E18 Islandkrysset, planID 20210004, ut til offentlig ettersyn.

Handlevogn og paragrafer

I disse dager kunngjør vi nye rammeavtaler på vintervedlikehold(brøyting), rørleggertjenester og maling, tapetsering og gulvleggertjenester.

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Til toppen