Koronasituasjonen

24.01.2022 15.59

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Langøya utenfor Holmestrand by

 Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 076/21) å legge forslag til endring i ferdselsforskrift for Langøya ut på høring:

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

 I forbindelse med byggingen av de nye sentrumsskolene i Sande, vil det gjennom høsten forekomme tre dager hvor det vil være arbeid som foregår utover normal arbeidstid.

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

WK Entreprenør har på vegne av Holmestrand kommune fått oppdraget med å bygge nye sentrumsskoler i Sande. Nå kan interesserte følge hele prosessen!

Kartutsnitt Kolstadjordet

I forbindelse med utbygging på Kolstadjordet (Plan-id: 2015003) er det behov for to nye veinavn. Kommunen inviterer derfor til forslagsrunde for nye veinavn og alle er velkomne til å sende inn forslag.

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 069/21) å legge forslag til Detaljregulering for Solbergrenda platå– PlanID 2018049 ut til offentlig ettersyn.

  

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Planer

Kommunens planavdeling har for tiden redusert kapasitet 

Kart over området det skal bygges

Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

Til toppen