Kunngjøringer

Kunngjøringer

Utvalg for regulering, miljø og kommunalteknikk vedtok i møte 10.06.2020, sak nr. 043/20, endring i detaljreguleringsplan for Kleiverud skoleområde– planId 3013-11.

Avgrensning av planområdet

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Rambergveien 13. Planområdet er på ca. 5,0 daa, ligger i Holmestrand kommune, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 80/8, og deler av veiarealet med gnr/bnr 130/1730 og 143/1. Planavgrensningen er vist på kartutsnittet.

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, og forslag til kommunal planstrategi legges ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for Bentsrud Vest, planID 2012017, i møte 24.06.2020.

Ysteriveien ble enstemmig vedtatt som nytt veinavn i Flatåsen, Sande av Formannskapet den 11.06.2020. 

Holmestrand og Sande er slått sammen til en kommune. De to tidligere kommuneplanbestemmelsene skal nå harmoniseres.

Klokkerjordet i Sande

Kommunen har vedtatt en områderegulering for Sande sentrum, som innebærer at fylkesvei 313 må flyttes lenger øst for å frigjøre mer plass på Klokkerjordet.

I henhold til domstolloven § 68 legges forslag ut til offentlig ettersyn i to uker, høringsperiode for Holmestrand kommune er 9. juni til 23. juni. Enhver som har innvendinger til forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 22.04.2020 (sak 032/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Sande sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

Som et smitteverntiltak er det forbudt å fortøye ved kommunale kaianlegg og bruke oppstillingsplasser for bobil. Campingplasser, gjestehavner og bobilcamping er stengt. Dette for å hindre spredning av smitte til kommunens innbyggere.

Til toppen