Kunngjøringer

Kunngjøringer

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 22.04.2020 (sak 032/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Sande sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

Som et smitteverntiltak er det forbudt å fortøye ved kommunale kaianlegg og bruke oppstillingsplasser for bobil. Campingplasser, gjestehavner og bobilcamping er stengt. Dette for å hindre spredning av smitte til kommunens innbyggere.

Selvik – Lyngstadfeltet GNR/BNR 426/58, PlanID 20200001 i Holmestrand kommune: I henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Hans Aasnæs starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 426/58, 425/3, 426/52, 426/57, 426/47, 464/1 og deler av 425/4.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 26.02.2020 i KS-NH-sak 007/20 detaljert reguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst – planID 20180002 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal.

 

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Sakene ble behandlet i Formannskapsmøte den 13. februar 2020. Fem nye veinavn ble vedtatt.

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 12.02.2020 (sak 004/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) ut til offentlig ettersyn.

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Breda Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 387/12 mm. på Kjeldås i  Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

 

Til toppen