Retningslinjer for tilskudd - kultur- og idrettsformål

1 Generelle retningslinjer tilskudd til kultur- og idrettsformål

Formål 

De kommunale tilskuddsmidlene til kultur- og idrettsformål har som mål å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere. 

2. Hva prioriteres? 

 • Aktiviteter til barn og unge. 
 • Aktiviteter og tiltak spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. 
 • Nyskapende aktiviteter. 

3. Følgende tilskudd er gjeldende i Ny Kommune: 

 1. Medlemstilskudd 
 2. Driftstilskudd 
 3. Prosjekt/arrangementtilskudd 
 4. Etableringstilskudd 

Ordningene beskrives nærmere i de neste kapitlene. 

4. Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner hjemmehørende i Ny Kommune, som driver eller ønsker å drive aktivitet innenfor kommunenes grenser kan søke om tilskuddsmidler. Organisasjonene må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og være åpen for alle interesserte. Nærmere spesifisert: 

 • Idrettslag og foreninger. 
 • Kulturorganisasjoner. 
 • Organisasjoner som arbeider med aktiviteter for barn og unge. 
 • Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted (f.eks. Holmestrand museum, Duunstiftelse og Reidvintunet, Stiftelser på Eidsfoss). 
 • Samarbeidsorgan basert på tilskuddberettigede organisasjoner kan også få tilskudd. 
 • Unntaksvis kan organisasjoner og personer utenfor kommunen få tilskudd, når deres arbeide har spesiell betydning for Ny Kommune. 

5. Hvem kan ikke søke? 

 • Organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser. 
 • Kommersielle foretak. 
 • Enkeltpersoner. 
 • Offentlige virksomheter og andre som yter offentlig tjenesteyting. 
   

6. Generelle bestemmelser 

 • Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter. Tilskudd kan derfor ikke oppfattes som en fast inntektskilde organisasjonene har krav på. 
 • Tilskudd tildeles en gang i året, etter forutgående kunngjøring og basert på innkomne søknader. 
 • Søknader må inneholde nødvendige opplysninger for det aktuelle tilskuddet, f.eks. oversikt over antall medlemmer i ulike aldersgrupper, årsmelding, årsregnskap og budsjett. 
 • Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeningen. 
 • Det gis i hovedsak støtte til utgifter organisasjonene har for det kalenderåret det søkes om. 
 • Tilskudd gis ikke til investeringer eller anskaffelser av utstyr/instrumenter. 
 • Tilskuddet tildeles etter at Kulturrådet og Idrettsrådet har fått anledning til å gi en anbefaling til administrasjonens foreslåtte fordeling. 

7. Ikrafttreden 

Disse retningslinjene trer i kraft fra og med 2018.