Retningslinjer for tilskudd - kultur- og idrettsformål

4 Prosjekt/arrangement tilskudd

Formål 

Prosjekttilskudd er ment til å stimulere: 

  1. Prosjekter og arrangementer for publikum 
  2. Aktiviteter for barn og unge 

Hvem kan søke? 

  • Lokale frivillige organisasjoner. 
  • Prosjektet/arrangementet må være rettet mot et publikum og skal foregå i kommunen. 

Hva kan det søkes til? 

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Det kan ikke søkes om støtte til anskaffelse av utstyr eller instrumenter. Utgifter til instruksjon kan heller ikke dekkes av tilskudd. 

Hva skal søknaden inneholde? 

  • Mål/begrunnelse 
  • Prosjektbeskrivelse 
  • Budsjett 
  • Prosjekt/arrangementsplan 
  • Markedsføringsplan 

Tilskuddets størrelse 

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti. Alle mottagere av prosjekt/arrangementstilskudd er forpliktet til å sende en kortfattet rapport med regnskap til kommunen innen fristen som er satt i tilsagnsbrevet. Søknadsfrist hvert år 1. februar. Det kan søkes om støtte til prosjekter som skal iverksettes helt fram til søknadsfristen året etter.